| Forside

| Visionen

| Systemet

| Brugen

| Organisation

| Udførelse og finansiering

| Samarbejdsaftale

 

Gå Til Database

transparent

Samarbejdsaftale


Samarbejdsaftale vedrørende:
'Ingeniøruddannelsernes fælles vidensystem vedrørende
Indeklima, energi og installationer i bygninger'

1. Parterne
Aftalens parter er følgende:
Aalborg Universitet, Institut for Bygningsteknik
Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum
Ingeniørhøjskolen i Århus
Ingeniørhøjskolen i Horsens
Ingeniørhøjskolen i København
Danmarks Tekniske Universitet, BYG.DTU
Danmarks Tekniske Universitet, MEK?

2. Sekretariat
Som sekretariat for samarbejdet fungerer
Danvak, Selskab for Indeklima og Bygningsinstallationer
Lautrupvang 1B
2750 Ballerup

3. Samarbejdsaftalens emne og omfang
Samarbejdsaftalens emne, der er kort beskrevet i bilag 1, benævnes i det følgende Vidensystem.
Samarbejdsaftalen omfatter institutternes samarbejde indbyrdes og med Danvak vedrørende etablering og drift af vidensystemet.
Samarbejdsaftalens indhold er af vedtægtsmæssig art og omhandler ikke konkrete arbejdsopgaver eller økonomiske forhold i forbindelse med disse.

4. Organisation
Organiseringen af Vidensystem tjener primært til at skabe struktur i arbejdet med systemets opbygning og drift. Organiseringen baserer sig på følgende grundlag:
* Vidensystem er dannet med henblik på at styrke ingeniøruddannelsen på området og det styres derfor af repræsentanter for ingeniøruddannelserne - se 'styregruppen'.
* Vidensystem skal også fremme den generelle faglige udvikling på området og derfor skal den tilknyttede følgegruppe også fungere som en faggruppe under Danvak - se 'følgegruppen -Danvaks uddannelsesgruppe'
* Vidensystem skal være åben for både proces- og produktinformationer på området men skal via udvælgelse og kvalitetssikring opbygge viden - se 'kvalitetssikringsgrupper'.

Styregruppe
Den overordnede styring af Vidensystem udføres af en styregruppe.

Styregruppen træffer beslutning om følgende aktiviteter:
* Information om Vidensystem
* Udarbejdelse af styregruppens ansøgninger om økonomisk støtte til etablering og drift af Videnssystem
* Koordinering og anbefaling af individuelle deltageres ansøgninger om støtte til udførelse af projekter af direkte relevans for Vidensystem
* Initiering af aktiviteter i forbindelse med etablering og drift af Vidensystem
* Invitering af personer til at deltage i følgegruppen
* Etablering af kvalitetssikringsgrupper - herunder fastlæggelse af emne og udpegning af medlemmer og funktionsperiode
* Udarbejdelse af retningslinjer for kvalitetssikringsgruppernes arbejde
* Godkendelse af kvalitetssikringsgruppernes arbejde
* Fastlæggelse og revidering af de nærmere regler for etablering og drift af Vidensystem samt for aktiviteter i styregruppen, følgegruppen og kvalitetssikringsgrupperne

Styregruppen består af én repræsentant fra hver af parterne.
Styregruppen udpeges én gang om året i forbindelse med det fælles årsmøde i følgegruppen og Danvaks uddannelsesgruppe. Selve udpegningsproceduren er et internt institutanliggende.
Repræsentanterne kan genudpeges og kan erstattes af stedfortrædere i perioden og til enkelte møder.
Styregruppen vælger en formand umiddelbart efter den årlige udpegning af repræsentanterne.
Styregruppens arbejde foregår ved fremlæggelse af forslag til drøftelse på møder eller ved en skriftlig procedure. Beslutninger træffes så vidt muligt i enighed og ellers på grundlag af simpelt flertal ved en afstemning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. De nærmere regler fastlægges af styregruppen.

Følgegruppe - Danvaks Uddannelsesgruppe
Følgegruppens funktion er at udgøre det brede forum, hvor alle med interesse i Vidensystem kan deltage og blive informeret om aktiviteterne. Følgegruppen er rådgivende for styregruppen og dermed sikres det, at alle interesserede parter kan rådgive styregruppen og dermed præge arbejdet , men samtidig sikres det, at ledelsen af Vidensystem er uafhængig af økonomiske særinteresser blandt følgegruppens medlemmer.
Følgegruppen bliver jævnligt og mindst på et årligt møde orienteret om aktiviteterne i Vidensystem og kan løbende samt på det årlige møde rådgive styregruppen.

Til at indgå i følgegruppen inviteres på anmodning fra styregruppen følgende:
* undervisere i indeklima, energi og installationer ved institutionerne
* repræsentanter for brancheorganisationer og firmaer, der arbejder inden for området
* repræsentanter for sektorforskningsinstitutter og Teknologisk Institut
* repræsentanter for myndigheder
* studerende

Danvaks Uddannelsesgruppe udgør kernen i følgegruppen. Inviterede deltagere i følgegruppen behøver ikke være medlemmer i Danvak.
Følgegruppen udpeger/vælger nogle få repræsentanter for de forskellige grupper uden for uddannelsesinstitutionerne til at deltage i styregruppens møder som observatører. Styregruppen kan også invitere repræsentanter for projekterende, producenter og udførende samt studerende som observatører i styregruppen. Dette sikrer en tæt dialog mellem underviserne og aftagerne af kandidaterne, men sikrer samtidig at Vidensystem udelukkende styres af undervisernes repræsentanter og dermed er fuldstrændig fri af kommercielle interesser.

Kvalitetssikringsgrupper
Kvalitetssikringsgrupper udfører for definerede emner en udvælgelse og kritisk gennemgang af materiale, der optages i vidensystemets videndel.
Kvalitetssikringsgrupperne udpeges af styregruppen til arbejdet med de forskellige emner. Grupperne oprettes, fornyes, suppleres og nedlægges af styregruppen i forhold til arbejdet med de emner, de er ansvarlige for.
Kvalitetssikringsgruppernes funktion vil i nogen grad svare til review'ernes ved accept af artikler i videnskabelige tidsskrifter. Desuden vil grupperne skulle vurdere materialets relevans og pædagogiske kvalitet.

Sekretariat
Danvak fungerer som sekretariat for Vidensystem. De nærmere aftaler herom forhandles mellem styregruppen og Danvak, idet der tages hensyn til Danvaks ønske om en økonomisk dækning af udgifterne til sekretariatsbistand og udgifter til etablering og drift af hjemmesiden: www.vidensystem.dk.

5. Samarbejde
Samarbejdets formål er at styrke uddannelserne på området.
Samarbejdet vedrørende Vidensystem vil omfatte:
* Generel udbredelse af forståelse for etablering af Vidensystem
* Fælles ansøgninger om økonomisk og arbejdsmæssig støtte til aktiviteter relateret til Vidensystem
* Koordinering og anbefaling af individuelle deltageres ansøgninger om støtte til projekter med direkte relevans for Vidensystem
* Samarbejde om projekter relateret til Vidensystem
* Samarbejde om opbygning af en struktur for informationer om produkter m.m. under den åbne del af vidensystemet, hvor firmaer kan indlægge produktdata
* Samarbejde om opbygning af samling af eksempler på forskellige typiske opgavers løsning baseret på dokumentation fra projekterende og udførende
* Samarbejde om udvælgelse og kvalitetssikring af nyt materiale til optagelse i systemets videndel og af vurdering af eksisterende materiales behov for ajourføring.
* Samarbejde om pædagogisk bearbejdning af materialet så det egner sig til brug i undervisning .
Listen giver kun nogle eksempler på de aktiviteter, der er ønske om at udføre som led i opbygning og drift af Vidensystem.

6. Økonomi
Der skelnes mellem Vidensystems egen økonomi og den separate økonomi, der er koblet til projekter hos de enkelte deltagere i Vidensystem.
Vidensystems egen økonomi kan især fremkomme ved ansøgning om økonomisk støtte incl. sponsorstøtte til fællesopgaver i forbindelse med Vidensystems opbygning og drift.

7. Rettigheder
De ophavsmæssige rettigheder beholdes af den person eller firma, der stiller materiale til rådighed. Dog med en afgivelse af retten til anvendelse af materialet til Vidensystem således at begge parter frit kan benytte materialet.
Materiale i Vidensystem vil frit kunne udnyttes af undervisere, studerende og uddannede.

8. Ansvar
Vidensystem har intet ansvar for eventuelle fejl i materialet i systemet.

9. Nedlæggelse af Vidensystem
Samarbejdet kan bringes til ophør hvis der er et flertal på 2/3 af styregruppens medlemmer ved en afstemning, der er sat på dagsordenen og udsendt til styregruppens medlemmer med mindst én måned inden mødet.